TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
SILLAMÄE SOOJUSELEKTRIJAAM

PROJEKTID

Ühtekuuluvusfond
Ühtekuuluvusfond

. Sillamäe SEJ soojustrassi rekonstrueerimine

Projekti eesmärk: soojuskadude vähendamine ja energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähendamine soojustrassi renoveerimise kaudu.

Riik toetab antud projekti teostamist 165 400 euroga KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist. Tööde käigus rekonstrueeritakse 830 m ulatuses kaugküttetorustikke Sillamäe linna vabatsooni territooriumil.

. Sillamäe linna Kesk tn, Kajaka tn ja Veski tn kaugküttetorustike rekonstrueerimine

Projekti eesmärk: soojuskadude vähendamine ja energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähendamine soojustrassi renoveerimise kaudu.

Investeeringu kogumaksumus on 650 500 eurot, millest 315 250 euroga toetab trasside rekonstrueerimist riik KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist.
Tööde käigus rekonstrueeritakse 1582 m ulatuses kaugküttetorustikke Sillamäe linnas Kesk, Kajaka ja Veski tänavatel.


KIK
Keskkonnainvesteeringute Keskus (www.kik.ee )

. Keskkonnamõjude vähendamine läbi innovaatiliste tehnoloogiate rakendamise Ida-Virumaa tööstuspiirkonnas
Erinevate energia tootmise keskkonnasäästlike tehnoloogiate, soosjuse ja elektri koostootmise võimaluste uurimine ja nende rakendatavuse Sillamäe SEJ-s välja selgitamine

. Biokütuse ja põlevkivi koospõletamine välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamiseks
Põlevkivi ja biokütuse koospõletamine
Laohoone katuse renoveerimine biokütuse hoidmise tingimuste tagamiseks

. Rauaeraldusfiltri paigaldamine Sillamäe vabatsooni territooriumil asuvate ettevõttete kvaliteetse joogiveega varustamiseks
Rauaeraldusfiltri paigaldamine
Joogiveetorustike renoveerimine

. Sillamäe linna Sõtke ja Ranna tänavatel soojustorustiku renoveerimine
Soojusisolatsiooni vahetamine maapealsetel soojustrassi lõikudel
Soojustrassi renoveerimine

. Joogiveesüsteemi renoveerimine Sillamäe vabatsooni territooriumil asuvate ettevõtete kvaliteetse joogiveega varustamiseks
Uute pumpade paigaldamine
Joogiveetorustiku renoveerimine

. Sillamäe soojuselektrijaama puhastussüsteemi (elektrifiltri) renoveerimine

. Sillamäe SEJ elektrifiltrite tuhaärastuse süsteemi renoveerimine

. Sillamäe SEJ kanalisatsioonisüsteemi täiustamine
Õlipüüduri paigaldus

. AS Sillamäe SEJ põlevkivikatla biokütusele üleviimine

. AS Sillamäe SEJ võrgupumpade vahetamine

. Sillamäe SEJ aurukatelde pideva läbipuhke separaatorite sõlme rekonstrueerimine


Norway Grants
Norra Finantsmehhanism (www.eeagrants.fin.ee )

. Sillamäe linna rannatsoonis asuva kaugküttetorustiku ümberpaigutamine
I etapp - rannatsoonis asuva kaugküttetorustiku ümberpaigutamine
II etapp - kvartalisiseste torustike renoveerimineSilpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: