LÄBIPÄÄSUREŽIIM

SILPOWER AS asub Sillamäe vabatsooni territooriumil, kus kehtivad spetsiaalsed läbipääsurežiimi eeskirjad.

Valvataval territooriumil töid teostavate töövõtjaorganisatsioonide töötajate pääs territooriumile on lubatud taotluse alusel, milles näidatakse ära järgmised andmed:
– töövõtjafirma nimi;
– tööde teostamise aeg;
– töötajate ees- ja perekonnanimed, nende isikukoodid ja ametikohad.

Töötaja lubatakse läbi keskpääsla isikutunnistuse alusel.

Töövõtjaorganisatsioonide transpordivahendite läbisõidul Sillamäe vabatsooni territooriumile tuuakse nimetatud taotluses ära ka informatsioon transpordivahendi kohta.

Taotlus vormistatakse töövõtjaorganisatsiooni ametlikul blanketil ka allkirjastatakse selle juhi poolt. Taotluses tuleb samuti ära näidata antud projekti eest vastutava isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja kontakttelefon.

Allkirjastatud taotlused palume saata elektronposti aadressile silpower@silpower.ee hiljemalt 3 tööpäeva enne tööde alustamist.

Taotluse andmete muutumise korral (töötajate koosseisu nimekirja täiendamisel või muutmisel) tuleb esitada uus taotlus (sellisel juhul vana taotlus tühistatakse).

Taotluse vormi leiate Te lisatud failist.