VESI JA KANALISATSIOON

JOOGIVESI

Silpower AS varustab oma veevärgi ja kanalisatsiooni piirkonnas (peamiselt Sillamäe linna tööstuspiirkonnas) asuvaid tarbijaid joogi-, jõe- ning mereveega, samuti tagab reovee (olmevee, drenaaživee, sademevee) ära juhtimise.

Joogivee kvaliteet vastab sotsiaalministri 31.07.2001.a. määrusega nr. 82 kinnitatud joogivee kvaliteedi ja kontrolli nõuetele.

TEHNOLOOGILINE VESI

Tehnoloogilist vett saab jagada kaheks peamiseks liigiks: jõevesi ja merevesi.

Jõevesi
Jõevett kasutatakse ettevõtete tehnoloogilisteks ja olmevajadusteks (tualett) ning tulekahju kustutamiseks.
Jõevee torustikus tekitatav rõhk on vähemalt p=0,3 MPa.

Merevesi
Merevett kasutatakse ettevõtete tehnoloogilisteks vajadusteks ning tööstuses kaugjahutussüsteemis.
Merevee torustikus tekitatav rõhk on vähemalt p=0,12 MPa.

KANALISATSIOON

Reovesi – kasutuses olnud ning loodusesse tagasi juhitav vesi, samuti kanalisatsiooni abil ära juhitav sademevesi, drenaaživesi ning muu pinnase- ja pinnavesi

Kanaliseerimine – olme- ja reovee kogumine ja ära juhtimine kanalisatsiooni kaudu biopuhastusse.

Ühiskanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem tarbijatelt reovee kogumiseks ja reovee ära juhtimiseks.