Projektid

Silpower soojuselektrijaama tootmiskompleksi suitsugaaside kondensaatori paigaldamine

Silpower AS paigaldab projekti käigus tootmiskompleksile 7 MWth nimivõimsusega suitsugaaside kondensaatori, mis kasutab ära kuumade suitsugaasidega lahkuva täiendava soojusenergia potentsiaali. Kondensaatori paigaldamisega on võimalik vähendada soojuse tootmiseks kasutatavaid fossiilseid kütused, mistõttu väheneb aasta jooksul õhku paisatav CO2 kogus kuni 5 167 tonni. Projekti maksumuseks on 2 790 000 €, millest Euroopa Ühtekuuluvusfondi toetuse osa moodustab [...]

Silpower AS elektripaigaldise lisandväärtuse ja paindlikkuse suurendamine paindliku liitumise ja uute süsteemiteenuste raamistikus

Uuringu eesmärgiks on analüüsida olemasolevate elektrijaamade, nende laiendamise ning uute elektrienergia tootmis-, tarbimis- ja salvestamisüksuste kasutuselevõtu tehnilist võimalikkust ja erinevaid lähenemisviise paindliku liitumise ja uute süsteemiteenuste raamistikus. Uuringu tulemusel leitakse tasakaal erinevate mainitud komponentide vahel ning arendatakse välja elektripaigaldise juhtalgoritmid. Uuringuga seonduva teadustöö teostab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.Projekti maksumuseks on 3 047 292 [...]

Sillamäe SEJ soojustrassi rekonstrueerimine

Projekti eesmärk: soojuskadude vähendamine ja energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähendamine soojustrassi renoveerimise kaudu. Riik toetab antud projekti teostamist 165 400 euroga KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist. Tööde käigus rekonstrueeritakse 830 m ulatuses kaugküttetorustikke Sillamäe linna vabatsooni territooriumil.

Sillamäe SEJ põletisüsteemide rekonstrueerimine

Projekti käigus rekonstrueeritakse AS Sillamäe SEJ katelde põletisüsteemid. Projekti eesmärgiks on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine, soojuskadude vähendamine ja energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine. Projekti tulemuseks on soojusenergia kokkuhoid ja soojuskadude ja CO2 vähenemine.

Go to Top